Nedan följer tankar kring en planerad bok. (går inte att länka till intern Wikibooks artikel!?)


Miljöutmaningen

redigera

Här kommer miljöutmaningen, dvs krav på att samhället anpassar sig till naturens villkor, att beskrivas och analyseras. I detta inledande skede vill jag peka på nedanstående ingångar för att försöka greppa miljöutmaningen.

Flera perspektiv

redigera

För att greppa miljöutmaningen behöver man se utmaningen ur flera perspektiv. Olika grupper har (lite) olika miljömål. De vanliga perspektiven är biologiskt, ekologiskt, tekniskt, nationalekonomiskt eller företagsekonomiskt. Men miljöutmaningen kan även ses ur till exempel sociologiskt eller filosofiskt perspektiv (fler perspektiv kommer att tillkomma). Det kan vara en idé att dela in boken utifrån dessa ämnesområden. Men just för att det är så många ämnesområden när man talar om "miljöutmaningen" skulle jag vilja ha hjälp med att kategorisera denna bokidé, vilket har tagits upp på annan sida.

16 nationella miljömål

redigera

En annan indelning kan vara att utgå från de 16 nationella miljömål som satts upp i Sverige.

Systemvillkor

redigera

(denna del kommer från Wikipedia: Det Naturliga Steget)

En tredje tanke är att utgå från de fyra systemvillkor gällande samhällets anpassning till naturens villkor som Det Naturliga Steget tillsammans med forskare tagit fram:

  • Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen.
  • Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen.
  • Inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder.
  • Inte hindra människor att tillgodose sina behov.

Planetens gränser

redigera

(denna del kommer från Wikipedia: Planetens_gränser)


 
Jorden är ett slutet ekosystem, vilket betyder att det har gränser.

En fjärde tanke är att utgår från Planetens gränser som är ett koncept utvecklat av en grupp forskare under ledning av Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre. Forskargruppen menar att det finns nio olika miljöproblem som vart och ett har ett eget gränsvärde. Om detta gränsvärdet överskrids kan det leda till oöverskådliga miljöeffekter på grund av tröskeleffekter som uppstår. Forskningens resultat har presenterats i tidskriften Nature den 24 september 2009.[1] Planetens gränser är också namnet på dess mest kända rapport, Limits to growth. Idén att planeten jorden har gränser såväl fysiskt i rummet som beträffande naturresurser och som ekosystem betraktat har blivit allt mer framträdande under senare decennier, framförallt efter 1972 då rapporten Tillväxtens gränser (engelska: The Limits to Growth) publicerades.[2]


planetära gränser beskrivning status
1. Klimatförändring CO2 i atmosfären gränsen överskriden
2. Förlust av biodiversitet Antal miljoner arter som försvinner per år gränsen överskriden
3a. Kvävecykeln
3b. Fosforcykeln
mängd N2 per år från atmosfären
mängd fosfor per år till oceanerna
gränsen överskriden
nästan överskriden gräns
4. Atmosfärisk ozon koncentration av ozon inte överskriden gräns
5. Havsförsurning genomsnittlig mättnad av havsvatten mätt i aragonit nästan överskriden gräns
6. Global färskvattenanvändning konsumtion av färskvatten per person nästan överskriden gräns
7. Landanvändning procent av landareal som används för jordbruk nästan överskriden gräns
8. Kemisk förorening koncentration av giftiga substanser, plaster, endokrina disruptorer, tungmetaller,
radioaktivitet i miljön
inte överskriden gräns
9. Atmosfärisk aerosol koncentration av partiklar i atmosfären inte överskriden gräns


Böckers utvecklingsstatus
Planerad bok   Växande bok   Mognande bok   Utarbetad bok   Uttömmande bok  
  1. Planetary Boundaries: Specials, 23 September 2009 Nature
  2. Tillväxtens gränser (engelska: The Limits to Growth) Meadows & others, 1972.