MedlemsjurynVad är medlemsjuryn? redigera

Består av medlemmar som tillhör Guldklubben eller som har uppnått minimum en totalpoäng av 100 i Hall of Fame. När ett ämne skickas till publicering avgör först vetgirigs administrativa personal om ämnet är "seriöst" eller spam. Bedöms ämnet som seriöst läggs det ut för bedömning i Medlemsjuryn.

Medlemmarna i denna betygsätter därefter ämnena efter tre kategorier: kvalitet, allmänbildningsgrad och unikhet. När tillräckligt många bedömt ämnet (eller en viss tid har gått) avgör vetgirigs administratörer, med utgångspunkt i Medlemsjuryns betyg, om ämnet skall publiceras eller inte. Om inte lägges ämnet ut för privat användning för författaren.

Medlemsjuryns regler redigera

Juryarbetet är varken en rättighet eller en skyldighet. Vi är mycket tacksamma för de som tar sig tid att hjälpa oss med sållningen av nya ämnen Var noga med att särskilja de olika bedömningskriterierna (nedan):

Kvalitet redigera

Skall spegla ämnets kvalitet. Dvs hur välgjort det är. Vad du tycker själva ämnet (om det är intressant eller ej, om det är allmänbildande eller ej) skall EJ påverka detta värde!

Allmänbildning redigera

Skall vara din åsikt om hur allmänbildande ämnet är. Är detta något som är bra för alla att känna till eller bara för de som redan är frälsta? Hur intressant är ämnet, sett ur ett mer helhetligt och allmänbildande perspektiv? Är det ´lagom´svårt - dvs finns det en variation i frågornas svårighetsgrad? I ett bra balanserat ämne bör det finnas inslag av både "enkla" frågor (vars svar de flesta kan förmodas känna till eller i alla fall ha hört om) och frågor som ligger upp emot (och tangerar) entusiastnivån. Har denna balans slagsida åt antingen det ena eller andra hållet kan det vara grund för betygsmässigt avdrag inom kategorin "allmänbildning".

Unikhet redigera

Skall indikera om du tycker att detta ämne/dessa frågor redan finns på vetgirig eller ej. Använd gärna sökfunktionen för att kontrollera detta!

Rekommendationer för Medlemsjuryn redigera

Generellt redigera

Frågorna bör vara varierande och använda olika infallsvinklar på ämnet. Gärna skall man ha använt olika källor. ”Maskinellt” utförande bör vara grundlag för avdrag. Ofta har ämnen som ”bara har tryckts” ut många frågor eller svarsalternativ som liknar varandra eller är identiska. Det kan dock möjligtvis finnas vissa ämnesval som tvingar ett likartat utförande på samtliga/många frågor.

Det är tacksamt om du kikar på ämnen som har legat länge så att författaren så snabbt som möjligt kan få besked om ämnet godkänns eller ej. Medlemmar som inte följer riktlinjerna för juryarbetet kommer inte tillåtas medverka i detsamma. Juryarbete är mycket viktigt för vetgirig.nu. Detta styr helt vilka ämnen, och i vilken ordning, de publiceras på vetgirig. Hör gärna av dig med synpunkter via Info/Kontakt. Gå gärna till ämnet Medlemsjuryn i forumet för att få mer information eller för att diskutera detta!

Antal frågor redigera

Huvudregeln är att mindre är mer. Det är viktigare att fråga om centrala saker än detaljer. Kompletteringsregeln gäller ämnen som är avsedda för entusiaster och specialintresserade. I så fall finns ingen nivå som är för hög. S.k. "entusiastämnen" skall ha betyget 1 eller 2 under "allmänbildning" då de inte är anpassade till de öppna (och mer generella) tävlingarna.

Kommentar redigera

Bör vara längre än en mening. En riktigt bra kommentar innehåller olika sorters information. Undgå att betygsätta ett ämne utan att ge konstruktiv feedback. Ämneskonstruktören har i de flesta fall lagt ned ett inte obetydligt arbete på sin produkt och förtjänar att få reda på vad som var bra och vad som kan förbättras. Detta är ju faktiskt ett sätt att hjälpa till och utveckla hela vetgirig.nu till en bättre webbsida.

Försök att ge konstruktiv kritik i stället för att 'bara klaga' om det är något du tycker är dåligt. Det som är viktigt att komma ihåg är att kommentarerna under "allmänbildning" och "unikhet" (samt de betyg som är satta här) inte visas för frågekonstruktörer som själva ej är medlemmar av medlemsjuryn!

Bilder redigera

Mer än hälften av frågorna måste normalt sett vara utrustad med bild, men det finns ingen absolut regel som säger detta. många medlemmar av juryn anser att en högre andel av frågorna än så ska vara illustrerad. Dt är dock viktigt att bilden är relevant för frågan. Den får inte vara missvisande (för att "lura" någon). Det kan finnas olika anledningar att inte inkludera bild i frågan (bild finns inte, ingen relevant bild finns, relevant bild finns men är missvisande, relevant bild finns men leder frågan för mycket, relevant bild finns men visar nakenhet/våld) men detta är allt som oftast undantag.

Juryns uppgift är att bedöma i vilken grad bruk av bilder spelar in på ämnets karaktär och kvalitet. Några frågor som en jurymedlem kan ställa sig i detta sammanhang är: Hur väl harmonierar bilderna med frågeställningen? Är det lagt ned möda på att bearbeta bilderna i t.ex. PhotoShop (för att öka deras relevans och kvalitet)? Ökar bilderna frågornas och ämnets kvalitet?

Fråga redigera

Frågan skall vara enkel att läsa. Måste man måste tolka frågan är detta grundlag för avdrag.

Svarsalternativ redigera

Svarsalternativen skall vara lätta att läsa. Måste man måste tolka dessa är detta ett grundlag för avdrag.

Nivå redigera

Huvudregeln gäller för de ämnen som passar i de öppna tävlingarna. Här bör nivån ligga på en "lagom" nivå, dvs inte svårt men hellre inte trivialt. Ett gott ämne bör dock variera i svårighetsgrad inbördes, dvs en mindre del av ämnets frågor kan ligga upp emot "entusiastnivå", så länge brorparten av frågorna kan anses vara "lagom". Duktiga spelare är duktiga spelare oavsett nivå men ingen gillar behöva haka upp sig på sk. ”struntfrågor”. Är den generella svårighetsnivån för hög eller för låg kan detta vara ett underlag för avdrag.

Två undantag från detta gäller. Det första gäller sk. ”barnämnen”. Här är givetvis en låg nivå önskvärd så att det blir trevligt att spela för de yngre. Ett väl utfört barnämne bör betinga ett högt tekniskt betyg. Det andra undantaget gäller sk. ”entusiastämnen” anpassade för de specialintresserade. Här bör det nästan inte finnas någon gräns för hur svårt och detaljerat ett ämne får vara. Var noga med att ge entusiastämnen betyg allmänbildning 2 då de inte passar för alla tävlingar.

Antalet svarsalternativ styr hur svår frågan är. Detta innebär att jurymedlemmen också bör beakta detta när han eller hon skall ge sitt omdöme. Denna problemställning faller då naturligt under "allmänbildning". En skrivfråga är i princip alltid svårare än om svarsalternativ hade funnits. Var särskilt kritisk till skrivfrågor. Här är det viktigt att nivån inte är hög, att svaret är lätt att stava och att svaret är starkt knutet till frågan. Dock bör alla frågor i ett ämne ses i ett sammanhang och enskilda "svåra" frågor kan berika ett ämne, genom att det dels skiljer agnarna från vetet, dels tillför ny kunskap till de som genomför quizen.