Efter en genomförd kurs är det lämpligt att låta kursdeltagarna utvärdera densamma. Det kan göras med en kursutvärdering.

FrågeställningRedigera

För att kursdeltagarna lätt ska förstå frågeställningen i utvärderingen är det lämpligt att frågorna utformas som påståenden, där deltagarna anger på en skala från "instämmer inte alls" till "instämmer helt" hur de ställer sig.

Vad bör utvärderas?Redigera

Arbetssätt, innehåll, material, lärare och utbyte är kategorier som bör utvärderas.

Arbetssätt och studiesociala förhållandenRedigera

Exempel på påståendenRedigera

 • Fördelningen mellan de olika arbetssätten (teori, praktik, grupparbete, redovisning) var väl avvägt.
 • Det var tillräckligt många, tillräckligt långa och väl placerade pauser i arbetet.
 • Kamratskapen i gruppen har varit god.

Exempel på frågorRedigera

 • Hur kan kursen förändras för att underlätta för kursdeltagarna att tillgodogöra sig innehållet?


InnehållRedigera

Exempel på påståendenRedigera

 • Kursen var väl struktrurerad.
 • Kursens innehåll var relevant i förhållande till kursens syfte. (Specificera gärna kursens syfte i frågeställnignen)

Exempel på frågorRedigera

 • Saknades något i kursen? Bör något läggas till?
 • Vilka moment var bäst under utbildningen? Varför?
 • Vilka moment kan förbättras? Hur?


MaterialRedigera

Exempel på påståendenRedigera

 • Kursmaterialet har bidragit till mina kunskaper.
 • Kursmaterialet har använts på bästa sätt under kursen.

Exempel på frågorRedigera

 • Hur kan kursmaterialet förbättras?


LärareRedigera

Exempel på påståendenRedigera

 • Läraren har varit pedagogisk och strukturerad i sina framställningar.
 • Läraren har hållit tidsramar och hållt fokus på kursinnehållet som uppställts av kursplanen.
 • Läraren har engagerat sig för att studenterna på bästa sätt ska kunna tillvarata kursinnehållet och uppnå kursens syfte.

Exempel på frågorRedigera

 • Övrigt som jag vill göra läraren uppmärksamma på.


UtbyteRedigera

Exempel på påståendenRedigera

 • Jag hade tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra mig kursens innehåll.
 • Mina förväntningar på kursen har uppfyllts.
 • Mitt allmänna omdöme om kursen är gott.

Att tänka på vid utvärderingenRedigera

För att säkerställa kvalitén på kursdeltagarnas svar bör ej läraren ansvara för utvärderingen. Varken vid genomförandet eller vid sammanställningen.

HalvtidsutvärderingRedigera

Kursutvärderaren kan genomföra en (muntlig?) halvtidsutvärdering där denne efter samtal med studenterna rådgör med läraren vad denne kan förändra för att förbättra resterade delen av kursen.

UppföljningRedigera

Efter att kursledaren/läraren tagit del av genomförd kursutvärdering bör denne snarast presentera förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.