Datorkörkort med Linux/Operativsystem och datahantering

Denna bok är bara påbörjad och saknar fortfarande mycket. Om du har idéer om hur den bör utvecklas är dessa välkomna på diskussionssidan. Du får förstås redigera i själva boken, men en annan författare håller på med större ändringar, så det kan vara på sin plats att koordinera arbetet.Det som står om bokens innehåll gäller inte det nuvarande innehållet utan författarnas ambitioner. Mycket av innehållet är okontrollerade första utkast.


Om modulen

redigera

Denna modul kallas Operativsystem och datahantering i de finländska datorkörkorten och Använda datorn och hantera filer i de svenska datakörkorten. Modulen är obligatorisk i de förstnämnda. Operativsystemens uppbyggnad och funktion behandlas inte, men däremot användargränssnitt och filsystem.

Allmängiltighet

redigera

Många av koncepten i denna modul gäller oberoende av operativsystem eller i många moderna operativssystem. Då du kommer i kontakt med system som inte liknar dem du använt förut kan det vara nyttigt att försöka se likheterna som finns under ytan. Men modulen beskriver specifikt GNU/Linux med Gnome, i andra system är en del av koncepten förverkligade på helt andra sätt.

Då modulen beskriver sådant som gäller Unix-liknande operativsystem i allmänhet påpekas det för det mesta. Ibland nämner vi också hur något fungerar i Microsoft Windows, närmast då något kan vara förvirrande för personer med erfarenhet från det systemet.

Skrivbordets delar och programmens standardfunktioner följer i viss mån konventioner gemensamma för många skrivbordsmiljöer. De flesta koncepten återfinns i någon form. Detaljerna skiljer sig dock betydligt, och kan variera till och med mellan olika versioner av Gnome. Vi har ingen ambition att systematiskt beskriva skillnaderna, annat än mellan de system vi testat.

Skrivbordets utseende, elementens placering och de specifika datorprogram, kataloger och filer som finns i olika menyer beror på den paketansvariges, administratörens och den enskilda användarens val. Om du har ett system där andra val gjorts kan det till att börja med vara något förvirrande, men de element och funktioner vi beskriver skall för det mesta ändå finnas tillgängliga.

Förslag till studiegång

redigera

[skrivs senare]

Datorkörkorten har en omfattning per modul om ungefär en studiepoäng, alltså nominellt 30 timmars arbete. Det betyder att en rubrik nedan skall avhandlas på ungefär en lektion, med utrymme för enkla hemuppgifter för varje lektion samt ett repetitionsavsnitt i slutet av kursen.


Innehåll

redigera

De första stegen samt överblick

redigera
/Hårdvara och mjukvara

Känna till hårdvara och mjukvara. Känna till hur datorn arbetar och förstå begreppen arbetsminne och processor. Se modulen Allmän datorkunskap.[KOLLA!]

/Mus och tangentbord

Att kunna använda dessa är centralt för att använda en miljö som Gnome. Också för dem som har viss datorvana kan avsnittet vara värt att läsa med tanke på skillnader mellan Unix och tidigare använda system och för vissa finesser.

Informationen ingår i Gnomes inbyggda hjälpsystem.[KOLLA!]

/Startproceduren

Att sätta på strömmen och att logga in. Även om val mellan operativsystem, vad datorn gör vid start och hantering av felsituationer.

/Avslutning

Kunna stänga av och starta om datorn på ett lämpligt sätt och stänga program som inte svarar. Överkurs: låsa skärmen. Not: spara innan avslutning.

/Skrivbordet

De olika elementen som finns på skärmen efter inloggning: paneler, huvudmenyrad, panelprogram, arbetsyteväxlaren, ikoner. [Startmenyn. Maxmimera, minimera och flytta fönster. Hjälp (tooltip). - kolla om de behandlas bättre annanstans]

Informationen ingår i Gnomes inbyggda hjälpsystem.[KOLLA!]

[Lägg till resonemang om skrivbordsmiljöns relation till andra sätt att använda datorn]

[Kolla arbetsfördelningen med Hjälpfunktioner nedan, var skall Gnomes hjälpsystem behandlas?]


Filer och kataloger

redigera
/Filsystemet

Hur datorn lagrar information. Var olika filer finns och hur du kan ordna dina egna filer. Byte, gigabyte och terabyte.

/Att arbeta med filer

Att hitta och öppna filer. Filtyper och filformat. Filhanteraren. Nätskivor. CD:n, DVD:n och minnesstickor. Kopiering av data. Papperskorgen.

Informationen ingår till stor del i Gnomes inbyggda hjälpsystem.[KOLLA!]

/Filrättigheter och samarbete (även nedan under säkerhet)

Normalt kan bara du själv (och administratörer) ändra i dina egna filer. Du kan välja vilka filer som kan läsas av andra. För smidigt samarbete finns olika speciallösningar.

/Säkerhetskopiering, arkiv och komprimering

Då hårddisken går sönder måste du ha säkerhetskopior på allt viktigt. Likaså om du själv eller ett sabotageprogram stökar till det. Arkiverings- och komprimeringsfunktionerna kan behövas också till exempel för fildelning med e-post.

Att arbeta med datorprogram

redigera
/Programfönster

Ett programfönsters delar. Vanliga menyer och verktygspaneler. Att ändra fönsterstorlek.

Informationen ingår till stor del i Gnomes inbyggda hjälpsystem.[KOLLA!]

/Att arbeta med flera program

Att växla mellan öppna fönster. Arbetsyteväxlaren. Virtualkonsoler. Att flytta information mellan olika program. Att skapa en skärmbild. Att stänga och kontrollera program.

/Hjälpfunktioner

Programmens hjälpmeny. Gnomes användarhandbok. Unix' manual, GNU info. /usr/share/doc och programmets nätresurser. Usenet, WWW och användargrupper.


/Några datorprogram


Inställningar och systeminformation

redigera

[Ett resonemang om skillnaden mellan systeminställningar och personliga inställningar behövs, i synnerhet som arbetsfördelningen är något förvirrad i enanvändarsystem - som Windows och Gnome delvis beter sig som]

/Personliga inställningar

Inställningar för arbetsbordet, för skärmsläckare och för datoromgivningen. Inställningar för enskilda program. Tidszon, språk, ljudvolym, skrivare. Att skapa ikoner och lägga in element i menyer och paneler.

/Skrivare

Att installera skrivare, välja standardskrivare, konfigurera alternativ. Skrivarstatus. Postscript, PDF, bilder och text.

/Programinstallation

Att installera och avinstallera program med programhanteraren. Tredjepartsprogram. Att installera program i egna kataloger.

/Systeminställningar

Systeminformation. Nätverk. Användarkonton.


Datasäkerhet

redigera

[Administration och datasäkerhet?]

Kommentar:
Allmän administration borde behandlas någonstans också om den inte ingår i examenskraven, då många är enda administratör på sin egen dator. Kanske rubriken kunde ändras här.

Säkerhetskopiering, installation av program, systeminställningar, användarkonton, rättigheter för delade filer och kanske ytterligare något behandlas i andra avsnitt ovan. Eventuellt borde allt sådant brytas ut till ett eget avsnitt, inklusive en del av materialet här.

[jämför säkerhetskopiering ovan, kolla arbetsfördelning]

/Uppdatering av programvaran

Information om och installation av säkerhetslappar. Den automatiska uppdateringsfunktionen. Program man själv installerat. Nya versioner av operativsystemet.

/Rättigheter (även ovan under filer och kataloger)
/Sabotageprogram

Virus, makrovirus, maskar och trojanska hästar. Om att akta sig.

/Brandvägg och virusskydd
/Dataintrång

Vad göra vid misstanke om dataintrång.